WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH i/lub ZAJECIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 2TIMES

 • Pełna treść Umowy/Warunków Uczestnictwa została przedstawiona pod adresem: http://2times.pl/wp-content/uploads/2013/06/Warunki uczestnictwa_Umowa.doc
 • I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem imprezy jest Szkoła Narciarstwa i Snowboardu 2Times Włodzimierz Zantara.
  2. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez 2Times określają w nich udział Klientów i stanowią integralną część umowy wyjazdu.
  3. 2Times zobowiązuje się do realizacji niniejszych imprez w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
  4. O pierwszeństwie udziału w obozie decyduje termin wpłaty. Ilość miejsc jest ograniczona.

  II. Zawarcie umowy wyjazdu.

  1. Zawarcie umowy uczestnika z 2Times polega na:
   1. wypełnieniu przez Uczestnika (prawnego opiekuna) internetowego formularza zgłoszeniowego
   2. opłaceniu imprezy zgodnie z postanowieniami warunków płatności,
  2. Uczestnikiem imprezy jest osoba, której dane są zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

  III. Warunki płatności

  1. Przy zawarciu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora kwotę w wysokości i terminie określonej w internetowym formularzu zgłoszeniowym.
  2. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17 ustawy o usługach turystycznych (cena ustalona w umowie nie może być podwyższona), powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy:
   1. przyjmuje proponowaną zmianę umowy,
   2. odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
  3. Jeżeli klient, zgodnie z ust. 4.1, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo:
   1. żądać natychmiastowego zwrotu wniesionych świadczeń.
  4. W wypadkach określonych w ust. 4.2 klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu siły wyższej.
   1. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
   2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 7.1, jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
   3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
  5. Szczegółowe Warunki rezygnacji i zmiany terminów zostały przedstawione pod adresem: http://2times.pl/polkolonie/warunki-rezygnacji/
  6. Każdy zwrot dokonuje się na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego, lub gotówkowo.
  7. Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u organizatora lub niezależnie od organizatora w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.
  8. Miejscem płatności jest rachunek bankowy wskazany przez 2Times:
   53 1050 1054 1000 0091 3417 8780.

  IV. Prawa i obowiązki klientów.

  1. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej Umowy.
  2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy udzielanej przez opiekunów i instruktorów.
  3. Uczestnik obozu zobowiązuje się: brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów, przestrzegać regulaminu ośrodka, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, utrzymywać pokoje w porządku i czystości, w przypadku osób niepełnoletnich - nie pić alkoholu. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z obozu bez zwrotu opłaty za obóz na koszt Zgłaszającego.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości w okresie trwania imprezy.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych.
  6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.
  7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ustawowi i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
  8. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
   1. działaniem lub zaniechaniem klienta;
   2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechał nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
   3. siłą wyższą.
  9. Zgłaszający i uczestnik wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć z imprezy na stronie organizatora.
  10. Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu miesiąca od dnia zakończenia imprezy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wraz z uzasadnieniem. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie póniej niż w terminie 30dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 10 dni od daty rezygnacji klienta lub uznania reklamacji.

  Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych.